Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Работы

 

Храналагічны паказальнік работ і публікацый

 

Манаграфіі

1. Вакар, Л. У. Мастацтва прымітыву і прымітывізму : манаграфія / Л. У. Вакар. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 200 с.

2. Вакар, Л. У. Феномен прымітыву: архаіка і навацыя ў выяўленчым мастацтве Беларусі ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : манаграфія / Л. У. Вакар. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2015. – 263 с.

 

Навукова-папулярныя выданні альбомнага і манаграфічнага характару

3. Вакар, Л. Хведар Максімаў / Л. Вакар. – Віцебск : Сампо, 2002. – 32 с.

4. Народныя сувеніры Віцебшчыны [Выяўленчы матэрыял] : з выставы «Цвяток радзімы васілька...» / [рэд. рада: Л. У. Вакар [і інш.] ; Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 304 с.

5. Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны [Выяўленчы матэрыял] : [альбом] / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Л. У. Вакар [і інш.]. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 440 с.

6. Вакар, Л. У. Мастацтва insita: з гісторыі правядзення выставак непрафесійнага мастацтва / уклад., аўт. арт. Л. У. Вакар ; рэд. савет: Л. У. Вакар [і інш.]. – Мінск : СтройМедиаПроект, 2013. – 304 с. : іл.

7. Людмила и Валерий Ковальчук – керамисты Витебска / сост. Л. В. Вакар ; вступ. ст. Н. А. Гугнина. – Минск : Онорэ, 2014. – 120 с.

8. Вакар, Л. Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны / Л. Вакар, Н. Бабровіч. – Мінск : Белстан, 2017. – 372 с.

9. Забава [Выяўленчы матэрыял] : народная цацка і лялька Віцебшчыны / уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Мінск : БудМедыяПраект, 2018. – 152 с.

10. Маісеева, А. М. Жыццё у карцінках: жывапіс, успаміны, вершы / склад. і аўт. уступ. арт. Л. У. Вакар. – Мінск : БудМедыяПраект, 2020. – 296 с.

 

Зборнікі матэрыялаў канферэнцый, выдадзеных пад рэдакцыяй Л. У. Вакар

11. Інсітнае мастацтва Беларусі: гісторыя, суадносіны з народнай традыцыяй, сучаснасць, тэндэнцыі развіцця : матэрыялы навук.-практ. канф., 29–30 верас. 2000 г. / Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; склад. і аўт. прадм. Л. Вакар. – Віцебск, 2003. – 232 с.

12. Народная культура Віцебшчыны : матэрыялы навук.-практ. канф. «Працэсы мадэрнізацыі народнай культуры і вопыт устаноў культуры і адукацыі Віцебшчыны па захаванні традыцый», 26–27 мая 2005 г. / рэдкал.: Л. Вакар [і інш.]. – Віцебск, 2007. – 272 с.

13. Народная культура Віцебшчыны: вывучэнне, захаванне, папулярызацыя : матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 165-годдзю М. Нікіфароўскага, 21 мая 2010 г. / Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Л. Вакар, Л. Кернажыцкая, В. Шышанаў. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2012. – 235 с.

14. Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры : матэрыялы навук.-практ. канф., Віцебск, 4–5 мая 2012 г. / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; Віцеб. абл. краязн. музей ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2013. – 196 с.

15. Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны : матэрыялы навук.-практ. канф., Лепель, снеж. 2013 г. / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2014. – 234 с.

 

Каталогі

16. Каталог абласной выстаўкі, прысвечанай 800-годдзю стварэння «Слова пра паход Ігаравы» / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1987. – 16 с.

17. Каталог выстаўкі народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Віцебшчыны / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1988. – 16 с.

18. Каталог выстаўкі «Краскі Паазер'я», прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння Язэпа Драздовіча / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1988. – 10 с.

19. Каталог І Абласной выставы народнай керамікі «Ганчарны круг-89» / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1989. – 20 с.

20. Каталог II Абласной выстаўкі разьбы па дрэву, прысвечанай 500-годдзю з дня нараджэння Францыска Скарыны / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1989. – 8 с.

21. Каталог выставы мастацтва-insitus «Талент шчырага сэрца» / Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1992. – 44 с.

22. Каталог выставы «Летуценьні Язэпа Драздовіча» / Беларус. ін-т праблем культуры ; Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1993. – 24 с.

23. Каталог выстаўкі: Фёдар Максімаў / Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1994. – 30 с.

24. Мастацтва insitus : першая нац. выстаўка інсітнага мастацтва ў Нац. мастацкім музеі Рэсп. Беларусь, 27 мая – 27 чэрв. 1994 г., г. Мінск / М-ва культуры і друку Рэсп. Беларусь ; Беларус. ін-т праблем культуры ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Мінск : Чатыры чвэрці, 1994. – 35 с.

25. Insita-97 : the international Exhibition of Naiv Art unter the auspice of UNESCO : naiv art of Belarus : collection Vitebsk reginal sientific-metodical center / уступ. арт., уклад. беларус. раздзела Л. У. Вакар. –Bratislava : The Slovak National Gallery, 1997. – 292 р.

26. Каталог абласной выставы народнага мастацтва ў межах І Рэспублiканскага фестывалю «Беларусь – мая песня» : выстаўка ў 2-х раздзелах : «Кругазварот» (дэкаратыўна-прыкладное мастацтва), «Святло душы» (жывапiс i графiка) / склад., маст. Н. Л. Федарыстава ; аўт. артык. Л. У. Вакар, Н. Л. Федарыстава. – Вiцебск : Абл. НМЦНТ, 1998. – 93 с.

27. Каталог ІІ Нацыянальнай выставы інсітнага мастацтва / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск, 2001. – 24 с.

28. Наивные художники Витебска Шагалу // Каталог выставки «Приношение мастеру» = Дар майстру = The gift to the master = L'Offre au maitre : (к 120-летию со дня рождения Марка Шагала) : живопись, графика, скульптура : [материалы выставки на Междунар. фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»] / Гос. учрежд. культуры г. Москвы, Музей наивного искусства ; [авт. вступ. ст., сост. кат.: Л. Ртищева, Л. Вакар ; ред. С. Баранова]. – М. ; Витебск, 2007. – С. 42–79.

 

Навукова-метадычныя работы

29. Гісторыя і тэорыя культуры : праграма дзярж. экзамена для студэнтаў фак. беларус. філалогіі і культуры з дадат. спецыяльнасцю «Сусветная і айчынная культура». – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2002. – 31 с. – (Сумесна з Лісавым А. Г., Часнаковай В. І. – 92 с.).

30. Гісторыя культуры Беларусі : праграма курса, каляндар.-тэмат. план, планы семінар. заняткаў, рэк. спіс літ., тэматыка рэф. і курс. работ, пытанні для залікаў і экзаменаў для студэнтаў фак. беларус. філалогіі і культуры па дадат. спецыяльнасці «Сусветная і айчынная культура» / Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава ; склад. Л. У. Вакар. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2002. – 58 с.

31. Гісторыя сусветнай культуры : праграма курса, каляндар.-тэмат. планы, планы семінар. заняткаў, рэк. спіс літ., тэматыка рэф. работ, пытанні да залікаў і экзаменаў для студэнтаў фак. беларус. філалогіі і культуры з дадат. спецыяльнасцю «Сусветная і айчынная культура» : метад. дапам. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава, Каф. усеагульнай гіст. і сусвет. культуры ; склад. Л. У. Вакар, А. Г. Лісаў. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2002. – 120 с.

32. Праграма для дзяржаўнага экзамена па сусветнай і айчыннай культуры і методыцы яе выкладання для студэнтаў 5 курса факультэта беларускай філалогіі і культуры для спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Сусветная і айчынная культура» / [склад. Л. У. Вакар і інш.]. – Віцебск, 2007. – С. 3–26, 49–70.

33. Программа к государственному экзамену по всеобщей истории искусств для студентов 5 курса исторического факультета по специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» / [склад. Л. У. Вакар і інш.]. – Витебск, 2007. – С. 20–47.

34. Культура Киевской Руси // Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – 293 с.

35. Образование Виленской художественной школы // Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 206–212.

36. Романтизм в Виленской художественной школе // Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 213–222.

37. Романтизм в художественной культуре Европы // Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 47–54.

38. Стили в художественной культуре Европы ХVІІ–ХVІІІ вв. // Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 34–47.

39. Всеобщая история искусств : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» / М-во образования Респ. Беларусь ; ВГУ имени П. М. Машерова, Каф. всеобщей истории и мировой культуры ; [склад. Л. У. Вакар і інш.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2010. – 161 с.

 

Артыкулы

40. Сярод герояў Фёдара Максімава / Л. У. Вакар // Мастацтва Беларусі. – 1991. – № 4. – С. 34–37.

41. Узоры мастацтва прымітыву ў творчасці разьбяроў Браслаўшчыны / Л. У. Вакар // Матэрыялы II навук.-практ. канф., прысвеч. 925-годдзю Браслава / Беларус. фонд культуры ; Браслаўскі гіст.-краязн. музей. – Браслаў, 1991. – С. 7–11.

42. Язэп Драздовіч і Марк Шагал : паралелі лёсу і творчасці / Л. У. Вакар // Культура. – 1993. – 5 ліп. – С. 8.

43. Апраўданне інсітнай копіі / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1994. – № 5. – С. 49–52.

44. Моделирование как прием художественной композиции в творчестве примитивов : примитив в изобразительном искусстве / Л. В. Вакар // Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Гос. Рос. дом нар. творчества. – М., 1994. – С. 54–61.

45. «Дрэва жыцця» Хведара Максімава / Л. У. Вакар // Віцебскі сшытак : гіст. навук.-папуляр. часопіс / гал. рэд. Л. Хмяльніцкая. – Віцебск, 1995. – № 1. – С. lb.

46. Маргіналіі жыцця і творчасці Яна Кузьміцкага / Л. У. Вакар // Віцебскі сшытак : гіст. навук.-папуляр. часопіс / гал. рэд. Л. Хмяльніцкая. – Віцебск, 1995. – № 1. – С. kb.

47. Барочная экспрэсія народнага абраза (стылістычны аналіз абразоў з вёскі Латыгава) / Л. У. Вакар // Віцебскі сшытак : гіст. навук.-папуляр. часопіс / гл. рэд. Л. Хмяльніцкая. – Віцебск, 1996. – № 2. – С. 83–86.

48. К проблеме примитивизма в творчестве Юделя Пэна и Марка Шагала / Л. Вакар // Шагаловский сборник : материалы I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995) / ред.-сост. Д. Симанович. – Витебск, 1996. – С. 64–75.

49. Пра інсітны пачатак творчасці Юдэля Пэна і Марка Шагала / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1996. – № 5. – С. 16–20.

50. Спрэчкі пра Івана Хруцкага / Л. У. Вакар // Віцебскі сшытак. – 1997. – № 3. – С. 107–114.

51. Тыпалагічныя метамарфозы Язэпа Драздовіча / Л. У. Вакар // Язэп Драздовіч. Асоба. Творчасць. Мастацтва – insitus : матэрыялы навук.-практ. канф. / Беларус. ін-т праблем культуры – Мінск, 1997. – С. 15–20.

52. Выставы народнага мастацтва і святы рамёстваў Віцебшчыны ў другой палове ХХ стагоддзя / Л. У. Вакар // Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире. Место и значимость в развитии цивилизаций и культур (история, уроки, опыт, современность) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 1998. – С. 227–230.

53. Праўда падсвядомасці : межы і перспектывы развіцця інсітнага мастацтва / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1998. – № 6. – С. 57–62.

54. Репродуцирование и первичность творчества в работах наивных художников / Л. Вакар // Современное наивное искусство России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Гос. Рос. дом нар. творчества. – М., 1998. – 113 с.

55. Дываны Марыі Ларынай / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1999. – № 4/5. – С. 31–34.

56. Творчество Марка Шагала и искусство примитива / Л. Вакар // Маргинальное искусство / Моск. гос. ун-т. – М., 1999. – С. 129–135.

57. Шануючы зробленае / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1999. – № 8. – С. 50–52.

58. Диалог двух художниц / Л. Вакар // Мишпоха. – 2000. – № 8. – С. 131–134.

59. Іван Хруцкі і нямецкі бідэрмайер / Л. У. Вакар // Беларусь и Европа: взаимодействие культур. – Витебск, 2000. – С. 71–73.

60. Народны мастак і майстар з Віцебска Хведар Максімаў / Л. У. Вакар // Беларусь и Европа: взаимодействие культур. – Витебск, 2000. – С. 158–160.

61. О первичности творчества и его формах в наивном / Л. В. Вакар // Декоративное искусство. – 2000. – № 1/2. – С. 4–5.

62. Пра мужыцкасць Фердынанда Рушчыца і шляхетнасць Язэпа Драздовіча, або Пра складнікі беларускай нацыянальнай традыцыі і яе мастацкае ўвасабленне / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2000. – № 2. – С. 23–29.

63. Рэха сарматызму ў творчасці Івана Хруцкага / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2000. – № 11. – С. 30–34.

64. Стылёвая эвалюцыя творчасці Юдэля Пэна / Л. У. Вакар // Віцебскі сшытак. – 2000. – № 4. – С. 182–185.

65. Шчодры падарунак / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2000. – № 4. – С. 31–33.

66. Інсітнае мастацтва як вынік працэсаў мадэрнізацыі традыцыйнай народнай культуры / Л. У. Вакар // Народная культура ва ўмовах сучасных перамен у розных рэгіёнах Еўропы : матэрыялы VІ Еўрап. канф. Міжнар. арганізацыі па нар. творчасці (ІОУ) / БелДІПК. – Мінск, 2001. – С. 53–57.

67. Суадносіны шляхецкай і мужыцкай традыцый у беларускім мастацтве на мяжы ХІХ і ХХ стагоддзяў / Л. У. Вакар // Przgląd Wshodni. – 2001. – T.VII, z. 4 (28). – S. 1309–1324.

68. Што ёсць паэтыка «святога сэрца»? / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2001. – № 2. – С. 42–46.

69. Экзистенциальная проблематика в творчестве наивных художников Беларуси / Л. Вакар // Философия наивности / сост. А. С. Мигунов. – М., 2001. – С. 286–292.

70. Беларусі, Шагалу і іншым.., або творчасць Марка Шагала ў рэтраспектыве мастацкай культуры Беларусі ХVІІІ–ХІХ стагоддзяў / Л. Вакар // Мастацтва. – 2002. – № 1. – С. 9–13.

71. Адметнасці Віленскага класіцызма і яго суадносіны з беларускай мастацкай традыцыяй / Л. У. Вакар // История и культура Европы в контексте становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные проблемы из исторического прошлого и современности : материалы Междунар. науч.-теорет. конф., Витебск, 30–31 окт. 2003 г. / редкол. : В. А. Космач [и др.]. – Витебск, 2003. – С. 114–115.

72. Ганчарства Віцебскага Падзвіння / Л. У. Вакар // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : энцыкл. выд. : у 6 т. – Мінск, 2004. – Т. 2 : Віцебскае Падзвінне. – С. 891–904.

73. Наивные художники Витебска / Л. Вакар // Феномен наивного искусства и творчества аутсайдеров в наши дни и его проблемы : материалы науч. конф. в рамках Моск. Междунар. фестиваля наивного искусства и творчества аутсайдеров «Фестнаив-2004», Москва, 16–17 нояб. 2004 г. / Гос. учрежд. культуры г. Москвы, Музей наивного искусства ; сост.: В. И. Грозин [и др.]. – М., 2004. – С. 167–182.

74. Рамантызм і яго спадарожнікі ў выяўленчым мастацтве ХІХ стагоддзя / Л. У. Вакар // Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 20–21 лістап. 2003 г. – Мінск, 2004. – С. 32–34.

75. Творчество Марка Шагала в контексте художественной традиции Беларуси конца ХІХ – начала ХХ века / Л. Вакар // Шагаловский сборник : материалы VI–IX Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999) / ред. Л. Хмельницкая. – Витебск, 2004. – Вып. 2. – С. 15–19.

76. Творчество Исаака Боровского / Л. Вакар // Шагаловский международный ежегодник, 2004 : сб. ст. : в 2 т. / ред. А. Подлипский. – Витебск, 2005. – Т. 1. – С. 147–157.

77. Акварельный палимпсест Валентины Ляхович / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2006. – Вып. 14. – С. 7–11.

78. М. Ларионов, Н. Гончарова и М. Шагал : диалог идей и образов / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2006. – Вып. 14. – С. 70–78.

79. Постмодернизм в творчестве Валентины Ляхович / Л. В. Вакар // Изобразительное искусство в системе образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Витебск, 2006. – С. 330–334.

80. Августа Суслова. Акварель [Изоматериал] / А. П. Суслова ; вступ. ст. Л. В. Вакар. – Минск : Медисонт, 2007. – 56 с.

81. Живопись // Исаак Боровский : альбом-каталог / сост. А. М. Моисеева ; вступ. ст. Л. В. Вакар. – Минск, 2007. – С. 9–12.

82. Наивное искусство Беларуси / Л. В. Вакар // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. – Минск, 2007. – Т. 5 : Минск – Педиатрия. – С. 292–293.

83. Наивные художники Витебска Шагалу / Л. В. Вакар // Приношение мастеру : каталог выставки (к 120-летию со дня рождения Марка Шагала) / Гос. учрежд. культуры г. Москвы, Музей наивного искусства. – М., 2007. – С. 42–79.

84. Народная культура ў творчасці інсітных мастакоў / Л. У. Вакар // Народная культура Віцебшчыны : матэрыялы навук.-практ. канф. «Працэсы мадэрнізацыі народнай культуры і вопыт устаноў культуры і адукацыі Віцебшчыны па захаванні традыцый», Віцебск, 26–27 мая 2005 г. / ВГУ імя П. М. Машэрава», 2007. – С. 55–74.

85. Портрет // Исаак Боровский : альбом-каталог / сост. А. М. Моисеева ; вступ. ст. Л. В. Вакар. – Минск, 2007. – С. 13–14.

86. Стылёвая эвалюцыя творчасці І. Бароўскага / Л. У. Вакар // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 2007. – С. 391–397.

87. Арт-складки Ирины Шутовой / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Минск, 2008. – Вып. 15. – С. 45–49.

88. Беларускі бідэрмаер / Л. У. Вакар // Музей XXI стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці : навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю з дня заснавання Нац. маст. музея Рэсп. Беларусь, (9–11 лістап. 2004 г.). / [навук. рэд. Н. М. Усава]. – Мінск, 2008. – С. 302–309.

89. М. Ларионов, Н. Гончарова и М. Шагал: становление и развитие неопримитивизма / Л. В. Вакар // Наивное искусство и творчество аутсайдеров в ХХІ веке: история, практика, перспективы : материалы науч. конф. – М., 2008. – С. 52–63.

90. «Радовали сердце отдельные начинающие художники из народа...» / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Минск, 2008. – С. 12–17.

91. Самадзейнае мастацтва як феномен культуры таталітарнага грамадства : (з гісторыі мастацкага жыцця Віцебска) / Л. У. Вакар // Первая мировая война: история, геополитика уроки истории и современность (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений) : материалы Междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. / Витеб. гос. ун-т ; В. А. Космач (гл. ред.). – Витебск, 2008. – 0,3 п. л.

92. Стылёвая эвалюцыя творчасці Ю. Пэна / Л. У. Вакар // Ю. Пэн і яго час : матэрыялы навук. канф., Віцебск, 23–24 снеж. 1997 г. / уклад. І. П. Холадава ; рэдкал.: Г. У. Савіцкі. – Мінск, 2008. – С. 86–94.

93. Творчество Марка Шагала в ретроспективе художественной традиции Беларуси ХVІІІ–ХІХ веков / Л. В. Вакар // Шагаловский сборник : материалы Х–ХІV Шагаловских чтений в Витебске (2000–2004) / Музей М. Шагала ; редкол. Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2008. – Вып. 3. – С. 27–30.

94. Усходнія матывы ў творчасці Язэпа Драздовіча / Л. У. Вакар // Музей XXI стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці : навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю з дня заснавання Нац. маст. музея Рэсп. Беларусь, (9–11 лістап. 2004 г.) / [навук. рэд. Н. М. Усава]. – Мінск, 2008. – С. 296–302.

95. Арыенталізм у творчасці Язэпа Драздовіча / Л. У. Вакар // Язэп Драздовіч: «Прыдзе час...» : зборнік матэрыялаў, прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння мастака / пад рэд. М. Цыбульскага. – Смаленск, 2009. – С. 22–34.

96. Віцебская правінцыя ў графіцы Уладзіміра Шапо / Л. У. Вакар // Изобразительное искусство в системе образования : материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф., 15–16 окт. 2009 г. – Витебск, 2009. – С. 216–220.

97. «Вы хотите изящных картин – их есть у меня!» / Л. В. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / ред.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2009. – Вып. 16/17. – С. 25–31.

98. Генадзь Шутаў. Прага цішыні / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2009. – № 12. – С. 12–16.

99. Дзе Клод Манэ рыбу вудзіць : шпацыры па інсітнаму Эдэму / Л. У. Вакар // Культура. – 2009. –17–23 студз. (№ 3). – С. 12.

100. Живопись и коллажи Ираиды Шутовой / Л. В. Вакар // Актуальные проблемы современного гуманитарного познания : материалы Междунар. науч. конф., 29–30 окт. 2009 г. – Витебск, 2009. – С. 228–230.

101. Живопись и коллажи Олега Крошкина / Л. В. Вакар // 90 год Віцебскаму абласному краязнаўчаму музею : матэрыялы навук. канф., Віцебск, 30–31 кастр. 2008 г. / рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 404–414.

102. Райскі сад / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2009. – № 10. – С. 26–27.

103. Тыпалагічны аналіз творчасці Язэпа Драздовіча / Л. У. Вакар // Язэп Драздовіч: «Прыдзе час...» : зборнік матэрыялаў, прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння мастака / пад рэд. М. Цыбульскага. – Смаленск, 2009. – С. 37–41.

104. Язэп Драздовіч і Марк Шагал: паралелі лёсу і творчасці / Л. У. Вакар // Язэп Драздовіч: «Прыдзе час...» : зборнік матэрыялаў, прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння мастака / пад рэд. М. Цыбульскага. – Смаленск, 2009. – С. 35–36.

105. Городская вывеска и декорационное искусство витебских маляров / Л. В. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / гл. ред. Л. Хмельницкая, ред. Д. Симанович. – Витебск, 2010. – Вып. 18. – С. 58–63.

106. Живописно-декорационное искусство витебских маляров по материалам фондов Витебского областного краеведческого музея / Л. В. Вакар // Музейная политика в области маргинального искусства : материалы Междунар. науч. конф. 15–17 дек. 2010 г., Москва, Музей наивного искусства, 2010. – С. 41–48.

107. Інсітнае мастацтва ў кантэксце нацыянальнай культуры Беларусі: праблемы і перспектывы развіцця / Л. У. Вакар // Праблемы аптымізацыі навукова-метадычнай дзейнасці ў кантэксце сучасных сацыякультурных працэсаў : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., 20–22 крас. 2010 г., Магілёў / Магілёўскі абл. метадыч. цэнтр нар. творчасці і культур.-асвет. работы. – Магілёў, 2010. – С. 149–195.

108. Космос – Природа – Дом / Л. В. Вакар // Наше Наследие. – 2010. – № 96. – С. 150–152.

109. Малярскае мастацтва Віцебшчыны ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2010. – № 9. – С. 12–18.

110. Паэтыка паўсядзённасці ў жывапісе Івана Хруцкага / Л. У. Вакар // Іван Хруцкі : мастацтва ў дыялогу культур : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 200-годдзю з дня нарадж. вядомага беларус. жывапісца ХІХ ст. Івана Фаміча Хруцкага. – Мінск, 2010. – С. 69–77.

111. Помнікі царкоўнай даўніны Віцебшчыны як узоры мастацтва прымітыву / Л. У. Вакар // Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю А. Р. Брадоўскага, Віцебск, 22–23 кастр. 2009 г. – Мінск, 2010. – С. 209–217.

112. Реальность и метафора в образах Витебской провинции В. Шаппо / Л. В. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / гл. ред. Л. Хмельницкая, ред. Д. Симанович. – Витебск, 2010. – Вып. 18. – С. 14–20.

113. Тэарэтычныя асновы мастацтва прымітыву / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2010. – № 8. – С. 16–23.

114. Ад суровага стылю да постмадэрнізму : эвалюцыя творчасці віцебскага мастака І. Бароўскага / Л. У. Вакар // Искусство и культура. – 2011. – № 4. – С. 49–58.

115. Малярскае мастацтва Віцебшчыны ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2011. – № 9. – 0,4 п. л.

116. Паўсядзённасць і дыялог з мас-медыйнай культурай у творчасці А. Крошкіна / Л. У. Вакар // ІІІ Няфёдаўскія чытанні. Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць : зб. матэрыялаў рэсп. навук.-творч. канф., Мінск, 19 сак. 2009 г. : у 2 т. – Мінск, 2012. – Т. 1, кн. 2. – С. 39–42.

117. Разам з Шагалам да нябёсаў / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2012. – № 8. – С. 30–34.

118. Расписные ковры как пример искусства примитива в культуре Беларуси ХХ века / Л. В. Вакар // Место примитива в структуре современной художественной культуры : ІV Варламов. искусствовед. чтения, [10–11 окт. 2012 г. / под общ. ред. Ю. Э. Комлева]. – Оренбург, 2012. – С. 87–101.

119. Сравнительный анализ творчества Михаила Ларионова и Марка Шагала / Л. В. Вакар // Искусство и культура. – 2012. – № 4. – С. 25–32.

120. Узоры мастацтва прымітыву ў культурнай спадчыне Віцебшчыны / Л. У. Вакар // Искусство и культура. – 2012. – № 3. – С. 30–39.

121. Елена Гуро и Марк Шагал : соприкосновение поэтических миров / Л. В. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2013. – Вып. 21. – С. 59–64.

122. Іронія і метафара ў вобразах паўсядзённасці Уладзіміра Шапо / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2013. – Вып 16. – С. 15–20.

123. Канафий Сайфугалиев – художник Витебского андеграунда / Л. В. Вакар // Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры : матэрыялы навук.-практ. канф., Віцебск, 4–5 мая 2012 г. / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; Віцеб. абл. краязн. музей ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 109–112.

124. Лубок, ап-арт і калаж у жывапісе А. Крошкіна / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.] / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2013. – Вып. 15. – С. 18–24.

125. Мастацкая традыцыя Віцебска ў жывапісе Т. Берагейка / Л. У. Вакар // Искусство и культура. – 2013. – № 3. – С. 45–50.

126. Наивная живопись Маргариты Шахиевны Сайфугалиевой / Л. В. Вакар // Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры : матэрыялы навук.-практ. канф., Віцебск, 4–5 мая 2012 г. / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; Віцеб. абл. краязн. музей ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 105–109.

127. Наіўны мадэрн дываноў Алены Кіш / Л. У. Вакар // Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры : матэрыялы навук.-практ. канф., якая адбылася ў межах IV Нац. выставы наіўнага мастацтва «Insita-2012», прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння Марка Шагала, Віцебск, 4–5 мая 2012 г. / [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 78–82.

128. О сокровенном в живописи Матвея Басова / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2013. – Вып. 21. – С. 20–25.

129. Прымітывізм і біблейскі сімвалізм у жывапісе Мацвея Басава / Л. У. Вакар // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 25–26 крас. 2013 г. : у 5 ч. / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; уклад. Ю. В. Пацюпа ; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]. – Мінск, 2013. – Ч. 2 : Праблемы архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. – С. 64–70.

130. Прымітывізм і эстэтыка рызомы ў жывапісе і калажах І. Шутавай / Л. У. Вакар // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2013. – № 2. – С. 34–46.

131. Расписные ковры Беларуси в контексте искусства модерна / Л. В. Вакар // Искусство наивных художников в контексте отечественной и мировой художественной культуры : материалы науч. конф., Москва, 27–28 нояб. 2013 г. / Департамент культуры г. Москвы ; Музей наивного искусства. – М., 2013. – С. 224–235.

132. Эдем наивной живописи снова в Витебске / Л. Вакар // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая, Д. Симанович. – Витебск, 2013. – Вып. 21. – С. 28–35.

133. Вобразы Axis mundi ў жывапісе Ізраіля Басава / Л. У. Вакар // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 20–21 лістап. 2014 г. / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; уклад. Ю. В. Пацюпа ; гал. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2014. – С. 62–64.

134. Інсітнае мастацтва Беларусі : маляваныя дываны / Л. Вакар // Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі = Десять веков искусства Беларуси : з музейных, прыватных збораў і карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк» : каталог выстаўкі, 27.03.2014 – 10.07.2014 г. – Мінск, 2014. – С. 333–349.

135. Кавалачак раю на шчасце : маляваныя дываны Алены Кіш / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2014. – № 2. – С. 44–48.

136. Майстры фантастычнай рэальнасці / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 2014. – № 1. – С. 8–9.

137. Мастацтва Беларусі ХІХ стагоддзя : дыялог культур і традыцый / А. Мальдзіс, Л. Вакар // Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі = Десять веков искусства Беларуси : з музейных, прыватных збораў і карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк» : каталог выстаўкі, 27.03.2014 – 10.07.2014 г. – Мінск, 2014. – С. 149–180.

138. Наіўнае (інсітнае) мастацтва Беларусі / Л. У. Вакар // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – 2014. – № 4. – С. 80–85.

139. Образы первоначала и стилистика примитивизма в живописи Матвея Басова / Л. В. Вакар // Вести института современных знаний. – 2014. – № 2. – С. 8–12.

140. Полацкая мастацкая школа / Л. Вакар // Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі = Десять веков искусства Беларуси : з музейных, прыватных збораў і карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк» : каталог выстаўкі, 27.03.2014 – 10.07.2014 г. – Мінск, 2014. – С. 182–198.

141. Библейский символизм в живописи Матвея Басова / Л. В. Вакар // Художественное образование и наука. – 2015. – № 2. – С. 161–167.

142. Культаванне дзіцячай творчасці і стылістыкі прымітывізму ў жывапісе В. Сумарава і В. Чарнабрысава / Л. У. Вакар // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2015. – № 6. – С. 32–37.

143. Лубок і традыцыі народнай смехавой культуры ў творчасці В. Губарава / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2015. – Вып 19. – С. 23–30.

144. Плынь этнаграфізму ў выяўленчым мастацтве Беларусі другой паловы ХХ стагоддзя як узор прымітывізму / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2015. – Вып 19. – С. 18–24.

145. Тэарэтычныя аспекты рэтраспектыўнай пабудовы нацыянальнай традыцыі ў мастацкай культуры Беларусі ХІХ–ХХ стагоддзяў / Л. У. Вакар // Искусство и культура. – 2015. – № 3. – С. 49–54.

146. Ад гратэску прымітывізму да народнай ідыліі : іранічная метафара ў жывапісе Артура Клінава / Л. У. Вакар // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2016. – № 1. – С. 102–111.

147. Идиллия и гротескный реализм в примитивизме современной живописи Беларуси / Л. В. Вакар // Амплитуда колебаний. Наив и ар брют: от классики к современности : материалы науч. конф. (3 февр. 2017 г., Москва) / отв. за вып. Н. Ф. Вяткина ; Музей рус. лубка и наивного искусства. – М., 2016. – С. 113–131.

148. Першаснасць творчага вопыту прымітыву і яго формы ў непрафесійным мастацтве / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2016. – Вып. 21. – С. 17–23.

149. «Чарцёж» Віцебска 1664 года як узор картаграфічнага выяўлення прасторы і мастацтва прымітыву / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2016. – Вып 20. – С. 27–32.

150. Паэтыка ідыліі ў жывапісе І. Рымашэўскага і Л. Шчамялёвай / Л. У. Вакар // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2017. – Вып. 22. – С. 29–36.

151. Сакральныя вобразы ў жывапісе Ізраіля Басава / Л. У. Вакар // Искусство и культура. – 2018. – № 2. – С. 31–34.

 

Матэрыялы дакладаў канфэрэнцый

152. Комплексы традыцыйнага адзення Верхняга Падняпроўя, Падвіння, Дзісненшчыны / Л. В. Вакар // Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 24.04.2018 – 28.04.2018 г. / Могилев. обл. метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы ; сост. В. И. Волчкова. – Могилев, 2018. – С. 156–162.

153. Росписные ковры Беларуси: между малярным ремеслом и массовой культурой / Л. В. Вакар // Наивное искусство и китч: основные проблемы и особенности восприятия : сб. ст. / отв. ред. Н. А. Мусенкова. – СПб., 2018. – С. 80–93.

154. Біблія Васіля Кораня ў кантэксце беларускай культурнай традыцыі / Л. У. Вакар // Віцебскі край : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф. «Віцебскі край», прысвеч. Году малой радзімы, Віцебск, 21 лістап. 2019 г. / Віцеб. абл. б-ка імя У. І. Леніна ; Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава ; рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. – Віцебск, 2020. – Т. 5. – С. 4–12.

155. Біблія Васіля Кораня ў кантэксце беларускай культурнай традыцыі / Л. В. Вакар // Біблія Васіля Кораня як помнік культуры беларускага і рускага народаў : матэрыялы круглага стала, Мінск, 17 студз. 2020 г. / Дзярж. музей гісторыі беларус. літ. ; рэдкал.: М. Рыбакоў (адк. рэд.). – Мінск, 2020. – С. 56–69.

156. Комплексы традиционного костюма народной одежды верхнего Приднепровья и Придвинья конца XIX – первой половины XX вв. / Л. В. Вакар // Научная и культурная жизнь Смоленщины и соседних территорий во второй половине XIX – первой четверти XX вв. – Вязьма, 2020. – С. 139–148.