Painters of Vitebsk

Artist – a magician, a big heart. It retrieves beauty finds freshness in all subordinates element.

Marc Chagall

Vitebsk Regional Library

Named After V. I. Lenin

VLIB

Works

 

Major publications 

 

1. Лебедзеў, Г. Дары таленту / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1967. – 26 лістап. – С. 2.

2. Юбілейная абласная мастацкая выстаўка: [50 год БССР і КПБ] : [каталог] / уступ. арт. Г. П. Лебедзева. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1968. – 14 с.

3. Лебедев, Г. Чудотворцы Мосарского костела / Г. Лебедев // Знамя юности. – 1969. – 10 янв. – С. 3.

4. Лебедзеў, Г. Камертон творчасці / Г. Лебедзеў // ЛіМ. – 1969. – 22 ліп. – С. 2.

5. Областная художественная выставка, посвященная ХХIV съезду КПСС и съезду КПБ, 17 февраля – 31 марта 1971 года : каталог / Витеб. обл. организация Союза художников БССР ; сост. Г. П. Лебедев. – Витебск : Упр. культуры Витеб. облисполкома, 1971. – 12, (2) с.

6. Лебедев, Г. Недостатки одного исследования / Г. Лебедев, В. Пуцко, Г. Штыхов // Нёман. – 1973. – № 11. – С. 178–182. – Рец. на кн.: Кацер М. С. Народно-прикладное искусство Белоруссии (от первобытного общества до 1917 года). – Минск : Высш. шк., 1972. – 176 с.

7. Лебедев, Г. Фрески раскрывают загадку / Г. Лебедев // Сельская газета. – 1973. – 23 дек. – С. 4.

8. Лебедзеў, Г. Адзенне ў ХVI стагоддзі / Г. Лебедзеў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1973. – № 4. – С. 26–30.

9. Лебедзеў, Г. Сталасць таленту / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1973. – 7 крас. – С. 4.

10. Штыхаў, Г. В. Старажытны горад на Віцьбе / Г. В. Штыхаў, Г. П. Лебедзеў // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. – 1974. – № 4. – С. 42–48.

11. Лебедзеў, Г. П. Выяўленчае мастацтва 9–13 ст. / Г. П. Лебедзеў // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1975. – Т. 12 : Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. – С. 602–603.

12. Лебедзеў, Г. Прыгажосць празрыстых фарбаў / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1977. – 10 жн. – С. 4.

13. Лебедев, Г. П. Изобразительное искусство 9–13 в. / Г. П. Лебедев // Белорусская Советская Социалистическая Республика = Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка : энцикл. справочник / редкол.: П. У. Бровка (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Глав. ред. БелСЭ, 1978. – С. 520.

14. Лебедзеў, Г. Пясняр роднага краю / Г. Лебедзеў // Магілёўская праўда. – 1979. – 18 жн.

15. Лебедзеў, Г. Узнёслая і шчырая палітра / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1979. – 1 верас. – С. 4.

16. Лебедзеў, Г. Пра Леніна, пра час і пра сябе / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1980. – 7 мая. – С. 3.

17. Лебедев, Г. П. О древнем искусстве Белоруссии / Г. П. Лебедев // Древнерусское государство и славяне : материалы симп., посвященного 1500-летию Киева (1–3 дек. 1981 г.) / Ин-т истории АН БССР ; редкол.: Л. Д. Поболь, М. М. Чернявский, Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1983. – С. 125–127.

18. Лебедзеў, Г. Фрэска Дабравешчанскай царквы Іаана-Дабравешчанскага манастыра ў Супраслі «Дзмітрый Салунскі». Другая палова ХVI ст. / Г. Лебедзеў // Мастацтва Беларусі. – 1984. – № 5. – С. 31–32.

19. Уводзіны / У. В. Алісейчык [і інш.] // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі: Віцебская вобласць / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Сав. Энцыкл. імя П. Броўкі, 1985. – С. 9–39. – Сярод аўтараў таксама: С. Г. Багласаў, У. Дз. Будзько, В. Б. Караткевіч, Л. Г. Лапцэвіч, Г. П. Лебедзеў, Э. М. Савіцкі, Т. І. Чарняўская.

20. Лебедзеў, Г. Веліч яго здзяйсненняў: з нагоды выхаду ў свет зборніка дакументаў і матэрыялаў пра жыццё і дзейнасць Ф. Скарыны / Г. Лебедзеў // ЛіМ. – 1988. – 30 верас. (№ 39). – С. 5–7.

21. Лебедзеў, Г. П. Гуманістычны «нікадэмізм» Францыска Скарыны – аснова яго светаразумення і творчасці / Г. П. Лебедзеў // Беларуская літаратура : рэсп. міжвед. зб. / Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Універсітэцкае, 1989. – Вып. 17. – С. 19–31.

22. Лебедзеў, Г. Забыты твор Францыска Скарыны / Г. Лебедзеў // Полымя. – 1989. – № 4. – С. 181–186.

23. Лебедзеў, Г. Майстэрства, амбіцыі, прэтэнзіі / Г. Лебедзеў, В. Мар'янкоў // Віцебскі рабочы. – 1989. – 30 верас. – С. 4.

24. Лебедев, Г. Необходимые дополнения / Г. Лебедев // Нёман. – 1990. – № 12. – С. 167–169. – Рец. на кн.: Францыск Скарына: жыццё і дзейнасць : паказ. літ. / склад.: Я. Л. Неміроўскі, Л. А. Осіпчык ; рэд. А. І. Мальдзіс. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 269 с.

25. Лебедзеў, Г. Дом Скарыны ў Познані / Г. Лебедзеў // ЛіМ. – 1990. – 18 мая (№ 20). – С. 16.

26. Лебедзеў, Г. Пуцявіны вялікага палачаніна: новыя адшуканні з біяграфіі Францыска Скарыны / Г. Лебедзеў // Віцебскі рабочы. – 1990. – 8 верас. – С. 5 ; 12 верас. – С. 4 ; 13 верас. – С. 3 ; 14 верас. – С. 4 ; 18 верас. – С. 4.

27. Лебедзеў, Г. Віцебск знаёмы і незнаёмы / Г. Лебедзеў // Народнае слова. – 1991. – 7 верас. – С. 6.

28. Лебедзеў, Г. Пошук не спыняецца: роздум над «Творамі» і творчасцю Ф. Скарыны / Г. Лебедзеў // Скарыніч: літ.-навук. гадавік / рэдкал.: І. Бурсаў, А. Каўка (уклад. і падрыхт. тэкстаў), Я. Лецка. – Мінск : Маст. літаратура, 1993. – Вып. 2. – С. 31–38.

29. Лебедзеў, Г. Скарына – першадрукар? Не, Скарына – першавыдавец: неюбілейныя даследаванні з прычыны 500-гадовага юбілею / Г. Лебедзеў // Беларусіка = Albaruthenica / рэд. А. Мальдзіс, Г. Сагановіч, Г. Цыхун. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – Кн. 1. – С. 285–298.

30. Лебедзеў, Г. Ад арцелі да камбіната / Г. Лебедзеў // Народнае слова. – 1994. – 10 лістап. – С. 6.

31. Віцебск [Выяўленчы матэрыял]: гістарычна-этнаграфічныя малюнкі мастака Г. П. Лебедзева : камплект паштовак / Аддз. культуры Віцеб. гарвыканкама. – Віцебск : Абл. друк. імя Камінтэрна, [1996]. – 18 пашт. – (На вокл.: Герб горада Віцебска, нададзены ў 1597 г. разам з увядзеннем Магдэбургскага самакіравання. Гарадская ратуша, пабудаваная пасля шматразовых разбурэнняў у 1775 г.).

32. Лебедев, Г. П. Витебский Свято-Духов женский монастырь, его история и перспектива воссоздания / Г. П. Лебедев. – Витебск : Свято-Духов женский монастырь, 1998. – 30 с. – (Наши святыни). – (На обл. назв.: «На Волотовках в Заручавье»).

33. Лебедев, Г. Выставка в центре «Маладзік» / Г. Лебедев // Віцьбічы=Витьбичи. – 1998. – 24 окт. – С. 2. – (Прилож.: Вечерний Витебск).

34. Лебедев, Г. Личность Хруцкого: сплошные проблемы и начало их решения / Г. Лебедев // Віцьбічы=Витьбичи. – 1998. – 6 янв. – С. 4.

35. Лебедзеў, Г. Уладзімір Вітко – трагізм і ўзнёсласць: нататкі пасля выстаўкі / Г. Лебедзеў // Віцьбічы=Витьбичи. – 1999. – 13 марта. – С. 7. – (Прилож.: Вечерний Витебск).

36. Лебедев, Г. Пути поисков и свершений / Г. Лебедев // Віцьбічы=Витьбичи. – 1999. – 4 сент. – С. 7. – (Прилож.: Вечерний Витебск).

37. Лебедев, Г. [Стихи] / Г. Лебедев // Віцьбічы=Витьбичи. – 2000. – 15 янв. – С. 7. – (Прилож.: Вечерний Витебск).